Log In

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Schoolreglement Dutch First

1 Algemeen:

1.1 De school is anti discriminatie, is apolitiek en niet religieus. Cursisten en docenten komen op onze school om te leren en niet om anderen over te halen van hun overtuigingen.
1.2 Zowel docenten als cursisten hebben het recht onder plezierige omstandigheden te werken en te leren. Ruzie maken, schelden, vloeken of beledigingen maken zijn verboden. Lach anderen niet uit wanneer zij een fout maken. Houd altijd in gedachte dat iedereen hier is om te leren.
1.3 Het is verboden in het gebouw te roken. Personen die buiten het gebouw roken mogen hun sigaretten of ander afval niet op straat gooien. Personen die worden betrapt op roken in het gebouw zullen een boete moeten betalen van €50.
1.4 Personen onder invloed van alcohol zullen gevraagd worden de school te verlaten zonder recht te hebben op een vergoeding van gemiste lessen.  
1.5 Docenten zijn hier om cursisten te helpen volgens het lesmateriaal van de school. Docenten zijn er niet om brieven en teksten te vertalen, formulieren in te vullen, etc.
 
* Schending van regels #1- #4 zal worden opgevolgd door een officiële waarschuwing; recidive zal uiteindelijk leiden tot uitsluiting van de school zonder recht te hebben op teruggaaf van de kosten van de overgebleven lessen van de cursus die wordt gevolgd.

2 Algemene cursusvoorwaarden:

2.1 Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij op tijd is voor zijn/haar les, ongeacht de aard van de les (incl. inhaalles/drop-in). Wanneer iemand te laat komt voor de les zal dit storend zijn voor de cursisten en de docent. Indien u niet bij een les aanwezig kunt zijn, informeer dan onze receptie van tevoren via email naar [email protected], of bel ons op +31302919884.
2.2 Mobiele telefoons staan uitgeschakeld of staan op stille stand. Wanneer een belangrijk telefoontje wordt verwacht, zet de telefoon zo stil mogelijk, ga bij de deur zitten en verlaat het lokaal voordat je opneemt.
2.3 Vragen met betrekking tot de les kunnen alleen worden gesteld tijdens de les. De docent heeft het recht en de plicht te rusten tijdens pauzes.
2.4 Vragen met betrekking tot de school en cursussen kunnen worden gesteld bij de receptie, niet aan de docenten.
2.5 (Niet van toepassing voor het One Year Program) Er zijn kosten verbonden aan het wisselen van de ene cursus naar een andere en een overstap wordt alleen geaccepteerd in geval van ernstige of onverwachte gebeurtenissen (bv. ziekte van een naast familielid). De cursist zal de lessen vervolgen in een andere cursus gelijk aan zijn originele cursus wanneer deze beschikbaar is. De verandering kan alleen verwerkt worden nadat de receptie een schriftelijke melding van de cursist heeft ontvangen waarin een geldige reden wordt gegeven incl. een bewijs (bv. een doktersbrief of werkgeversverklaring).  De school accepteert geen telefonische overstap verzoeken. De kosten voor het wisselen zijn 20 % van de volledige cursuskosten voor al onze cursussen.
2.6 Wanneer de cursist vanwege ziekte niet meer deel kan nemen aan een cursus, zal er medisch bewijs moeten worden getoond, zoals een doktersbrief o.i.d., om naar een andere groep over te kunnen stappen. De overstap is in dit geval effectief vanaf de datum waarop de documenten zijn ontvangen. In dit geval worden 20% overstapkosten gerekend. In zeldzame gevallen dat de cursist niet meer over kan stappen naar een andere cursus kunnen de overgebleven lesuren worden terugbetaald. Voor de berekening van het terug te krijgen geld wordt er gerekend vanaf de dag dat dit bewijs wordt getoond en goedgekeurd (NIET vanaf de datum van het document zelf). Op de terugbetaling worden € 40,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.7  Een noodzakelijke wisseling van groep dient ten alle tijden in schriftelijke vorm te worden gecommuniceerd met de receptie van Dutch First. Veranderingen aangevraagd via de telefoon worden niet geaccepteerd.
2.8 Voor aanmelding van een cursus bestaat de mogelijkheid voor de cursist om zijn/haar niveau te bepalen middels een gratis plaatsingstest op de locatie van Dutch First. Dutch First keurt het wisselen van een cursus niet goed wanneer de cursist zijn eigen niveau verkeerd inschat en zich voor een verkeerde cursus heeft ingeschreven.
2.9 Een cursus zal starten wanneer het minimum aantal cursisten voor die cursus zich heeft aangemeld. De school heeft het recht een geplande cursus te annuleren of uit te stellen wanneer zich niet het minimum aantal cursisten voor die cursus hebben aangemeld. Dutch First behoudt ook het recht om veranderingen aan te brengen in de start- en/of einddata, tijden en docenten.
2.10 Tegen betaling hebben cursisten het recht aanvullende lessen te volgen in een andere groep (drop-in les), mits er een plek vrij is. Drop-in lessen kosten €45,- per les van drie lesuren of € 35,- per les van twee lesuren.
2.11  Cursisten die een drop-in les hebben gepland kunnen de les uiterlijk 24 uur van te voren verzetten door contact op te nemen met de schoolreceptie. Wanneer er binnen 24 uur van de geplande afspraak wordt geannuleerd of er is sprake van een no-show, zal de les in rekening worden gebracht.
2.12 Voor een cursus met een speciale aanbieding gelden de voorwaarden voor de specifieke aanbieding. Van alle cursisten wordt daarnaast verwacht dat zij bekend zijn met het schoolreglement van Dutch First voordat zij zich aanmelden voor een cursus met een speciale aanbieding.
2.13 Het is verplicht de boeken en het materiaal van de cursus te gebruiken. De kosten voor de boeken is niet inclusief in de cursusprijs. Boeken voor de cursus kunnen worden gekocht in een boekwinkel of online. Alleen wanneer de school specifiek benoemd dat boeken en materiaal bij een bepaalde cursus inclusief is, is het kopen van boeken niet nodig.
2.14 Our courses progress at a fast pace and require familiarity with the Latin alphabet. Courses are taught all in Dutch for a more immersive learning experience. We ask all participants to not speak any other language with each other or with the teacher during the lessons.
2.15 Na de laatste les van een cursus zal iedere cursist die minstens 80% van de lesuren aanwezig is geweest een digitaal certificaat ontvangen. Het certificaat is inclusief in de cursusprijs. Een harde kopie kan worden verkregen via de receptie tegen betaling van €5.
 

3. Overige voorwaarden voor online cursussen:

3.0. Wij bieden virtual classroom groepscursussen aan met een docent via een digital platform. Het aantal lesuren wat de cursist volgt verschilt en is duidelijk vermeldt in de cursusbeschrijvingen. Alle lesuren zijn 45 minuten.
3.1 Over Zoom-meetings: De lengte van de Zoom-meetings varieert voor verschillende online cursussen. Over het algemeen zijn onze online groepscursussen twee lesuren van 45 minuten per les.
3.2 Onze virtual classroom groepscursussen volgen een vooraf bepaald vastgesteld rooster. Alle cursustijden worden gecommuniceerd in Nederlandse tijd, Centraal Europese Tijd of Centraal Europese zomertijd). Alle andere een-op-een Zoom-meetings moeten tussen 8:00 en 20:00 (Centraal Europese Tijd) maandag t/m vrijdag worden gepland, tenzij anders afgesproken met de online docent.
3.3.  U bent zelf verantwoordelijk voor werkende apparatuur (zoals uw PC, microfoon, toetsenbord en internetverbinding). Als er problemen optreden met uw eigen apparatuur of internetverbinding zal de meeting als verloren worden beschouwd. Als uw online docent problemen heeft met hun apparatuur of internetverbinding zullen wij ervoor zorgen dat u het verloren (deel van de) les later in kunt halen.
3.4. Als u ervaart dat uw docent u niet goed begeleid of als u uw docent wil veranderen, neem dan z.s.m. contact op met Dutch First of benader uw pedagogisch adviseur/begeleider onmiddelijk.
3.5. Over ziekte: Als u ziek bent, breng Dutch First dan schriftelijk op de hoogte op de dag van uw ziekte. Een doktersbewijs in het Nederlands of Engels moet naar Dutch First worden gestuurd binnen een week na uitgave. Geplande één-op-één online meetings zullen opnieuw worden gepland zonder extra kosten. Voor virtual classroom groepscursussen, benader Dutch First.
3.6. Over cursuscertificaten: Om een cursuscertificaat te kunnen ontvangen voor uw online cursus moet u aan de volgende criteria voldoen: u moet ten minste 80% van uw geplande lessen hebben bijgewoond.

4. Individuele één-op-één lessen:

4.1 Individuele lessen worden gehouden op de schoollocatie in Utrecht, één-op-één of in kleine groepen (max. 3 personen)
4.2 Individuele online lessen worden gehouden in een virtual classroom met face-to-face Zoom-meetings, één-op-één of in kleine groepen.
a) Het wordt van u verwacht dat u op tijd bent voor geplande Zoom-meetings met uw online docent. Als u meer dan 15 minuten te laat bent voor een één-op-éen Zoom-meeting zal uw les als “no show” worden beschouwd en verliest u deze les. Als uw online docent meer dan 10 minuten te laat is voor de geplande meeting kunt u de meeting annuleren en de afspraak verzetten zonder extra kosten.
b) Als u een individuele klassikale of online les wil verzetten, moet u uw online docent en Dutch First schriftelijk (per email) op de hoogte brengen tenminste 24 uur (zaterdag en zondag tellen niet als werkdagen) voor de geplande les. Als uw bericht minder dan 24 uur voor de geplande les wordt ontvangen kan de les niet geannuleerd worden en verliest u deze.
4.3 Over ziekte: Als u ziekt bent moet u Dutch First schriftelijk op de hoogte brengen op de dag van uw ziekte. Een doktersbewijs in het Engels of Nederlands moet naar Dutch First gestuurd worden binnen een week na uitgave. Geplande één-op-één (online) meetings kunnen worden verzet zonder extra kosten.
4.4 Voor individuele lessen gebruiken wij lesuren van 50 minuten. Het eerste lesuur wordt apart aangeschaft om onze lesmethode uit te proberen en te zien of de cursist door wil gaan met de lessen. Na de eerste les kunnen individuele lessen in pakketten per 5 lessen worden gekocht.
 a) Kortingen per lespakket zijn als volgt:
– Voor 10 of meer lessen geldt 5% korting op de cursuskosten.
– Voor 20 of meer lessen geldt 10% korting op de cursuskosten.
– Voor 30 of meer lessen geldt 15% korting op de cursuskosten.
 b) Kortingen stapelen niet en zijn slechts éénmaal van toepassing (bv. voor 40 lesuren geldt geen 5+10+15% korting, maar slechts éénmaal 15% korting)
4.5 Individuele lessen hebben een bepaalde geldigheid en ‘houdbaarheidsdatum’. Cursisten moeten hun individuele lessen binnen een bepaalde periode van tijd na de startdatum (van de eerste les) van het lespakket gebruiken:
            a) 5 gekochte lesuren moeten binnen 2 maanden van de startdatum van de eerste les worden gebruikt.
            b) 10 gekochte lesuren moeten binnen 3 maanden van de startdatum van de eerste les worden gebruikt.
            c) 20 gekochte lesuren moeten binnen 6 maanden van de startdatum van de eerste les worden gebruikt.
            d) Voor andere aantallen stapelen de bovengenoemde geldigheids periodes, (bv. 25 aangeschafte lesuren zijn geldig voor 8 maande, 40 lesuren voor een jaar)  
 
4.6. Cursisten die deelnemen in 1-op-1 individuele lessen mogen hun les uitstellen uiterlijk 24 uur van tevoren voor de geplande les. Als Dutch First te laat wordt geïnformeerd of in het geval van een no-show zal de les in rekening worden gebracht.

5 Aanmelding en betaling:

5.1 21. Aanmelden kan alleen schriftelijk. Dit kan online via onze website, via email of kom langs op onze school.
5.2 Een aanmelding voor een cursus is bevestigend en bindend, wanneer de school heeft ontvangen:
a) Een volledig via de Dutch First website ingevuld aanmeldingsformulier
OF
b) Een email met daarin naam, adres, telefoonnummer, en geboortedatum van de cursist. Plus de naam en startdatum van de cursus en een bevestiging dat het schoolreglement is gelezen en hij/zij daarmee akkoord gaat. 
OF
c) Een volledig ingevuld en ondertekende cursusovereenkomst, welke bij de receptie van de school kan worden verkregen.
d) In het geval van een registratie voor individuele lessen moet de cursist zich voor de algemene individuele cursus aanmelden via onze website, waarna Dutch First contact zal opnemen over de registratie en specifieke wensen.
5.3 Wanneer niet de cursist zelf de factuur voor een cursus wenst te ontvangen, maar deze gericht wil hebben aan een derde partij (bv. een werkgever of familielid), zal deze derde partij dat schriftelijk via email aan de school moeten bevestigen middels ons Third Party Billing Statement formulier (TPBS). Zolang de school deze bevestiging niet ontvangt, is de cursist zelf verantwoordelijk voor de betaling van zijn/haar cursus.
5.4 Nadat de aanmelding voor de cursus is bevestigd, zal de cursist uiterlijk vijf dagen voor de start van de cursus een email of brief ontvangen met informatie over betaling van de cursus. De kosten voor de cursus moeten uiterlijk worden betaald op de datum die staat vermeld op de factuur (vervaldatum).
5.5. De factuur kan worden betaald via:
– Internetbankieren
– Een bankoverschrijving
– Via het postkantoor of de bank
 In contanten aan de balie van Dutch First (per factuur worden €7,50 extra kosten in rekening gebracht)
5.6 Het is belangrijk dat cursisten rekening houden met eventuele bankkosten in het geval van internationale betalingen. Dutch First betaalt deze bankkosten niet. De servicekosten en de betalingskosten die de bank in rekening brengt zijn voor rekening van de betaler van de cursus.
5.7 De kosten voor een cursus (behalve het One Year Program) dienen uiterlijk de dag voor start van de eerste les te zijn betaald. Dutch First heeft het recht om op de eerste dag van de cursus een bewijs van betaling te vragen.
5.8 De volledige kosten voor het One Year Program dienen te worden betaald binnen tien dagen na het ontvangen van de betalingsbrief. De toelating tot het programma wordt alleen bevestigd wanneer de volledige betaling door Dutch First is ontvangen
5.9 Indien gewenst, kan er een officiële verklaring worden afgegeven door de school, dat de kosten voor een cursus zijn betaald. Deze brief kan alleen aan de cursist worden uitgereikt indien de volledige betaling zichtbaar is op de bankrekening van Dutch First.
5.10 Registratie voor een cursus is bindend, zowel bij aanmelding via de website als aanmelding via een inschrijfformulier. Dutch First staat in enkele gevallen echter wel toe dat cursisten zich afmelden voor een cursus voordat deze is gestart. Zie paragraaf 6 ‘Afmelden en Annuleren’.
5.11 Wanneer een cursist zich wil afmelden voor een cursus op de dag dat deze begint, is hij/zij verplicht het volledige bedrag voor de cursus te betalen zoals staat vermeld op de ontvangen factuur.
5.12 De cursuskosten voor het One Year Program kan in 4 termijnen betaald worden, in overleg met de administratie. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor Nederlandse inwoners die in het bezit zijn van een Nederlands Burgerservicenummer (BSN). De eerste termijn zal belast worden met €25 administratiekosten. Vanwege administratieve redenen is betaling in termijnen alleen mogelijk wanneer dit wordt aangevraagd direct na de aanmelding. 
5.13 Facturen die niet zijn voldaan op de dag van uiterste betaling zoals vermeld op de factuur (vervaldatum) zullen worden verwerkt volgens een standaardprocedure en worden doorgegeven aan een incassobureau. Het incasso is een externe partij die de cursist additionele kosten in rekening zal brengen, bovenop de originele factuur..
5.14 Dutch First heeft het recht om de cursist geen certificaat van deelname uit te reiken op de laatste dag van de cursus wanneer de cursuskosten nog niet zijn betaald.

6 Afmelden en Annuleren:

6.1 Afmelden voor een cursus kan slechts in schriftelijke vorm geaccepteerd worden. Dit kan officieel via de annuleringslink in de email die wordt ontvangen na aanmelding. Indien cursist niet meer in het bezit is van deze link, wordt een annulering via email geaccepteerd. Indien via email wordt geannuleerd, dient de volledige naam, de contactgegevens en de cursusgegevens te worden vermeld. Afmeldingen kunnen niet telefonisch geaccepteerd worden. De aanmelding voor een cursus zal als bindend worden beschouwd zolang er geen schriftelijke afmelding door de school is ontvangen.
6.2 De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de bevestigingsdatum. Wanneer de cursus binnen 14 dagen na bevestiging begint, stemt de cursist ermee in dat wordt afgezien van de bedenktijd en is ons standaard annuleringsbeleid van toepassing (#6.3; #6.4)
6.3 Dutch First behoudt zich het recht voor het volgende beleid te voeren voor afmeldingen:

 1. Dutch First accepteert afmeldingen en brengt in geen geval cursuskosten in rekening wanneer afmelding plaatsvindt in schriftelijke vorm 8 kalenderdagen of meer voor de start van de betreffende cursus (bijvoorbeeld: wanneer de cursus start op 15 januari, kan de cursist kosteloos annuleren tot en met 7 januari).
 2. Cursisten die de cursuskosten al hebben voldaan, maar zich 8 of meer dagen voor de start van de cursus afmelden, zullen de volledige betaling terugkrijgen.
 3. Cursisten die zich 7 kalenderdagen of minder voor de start van de cursus afmelden, zijn niet de volledige cursuskosten verschuldigd, maar zullen wel annuleringskosten moeten betalen (zie #6.4). Bijvoorbeeld: Wanneer de cursus start op 15 januari en de cursist annuleert tussen 8 en 14 januari, dan is de cursist annuleringskosten verschuldigd.  
 4. Cursisten die de cursuskosten al hebben voldaan, maar zich 7 dagen of minder voor de start van de cursus afmelden, zullen het betaalde geld terugkrijgen, minus de annuleringskosten (zie #6.4). 
 5. Afmeldingen die worden ontvangen vanaf de startdag van de cursus worden niet geaccepteerd. Cursisten zijn de volledige cursuskosten verschuldigd zoals vermeld op de factuur.
 6. Cursisten die zijn toegelaten tot het één jaar programma mogen hun aanmelding tot 30 dagen voor de start van het programma annuleren. Annuleringskosten worden in rekening gebracht zoals vermeld onder #5.12; #6.4. Afmeldingen binnen 29 kalenderdagen voor de start van het programma worden niet geaccepteerd.

6.4 Annuleringskosten bij Dutch First:
a.   Eén jaar programma: 10 % van de volledige cursuskosten
b.   Alle overige cursussen: 20 % van de volledige cursuskosten
c.   De cursist heeft geen enkele recht op teruggave van cursuskosten wanneer de cursist voor het eind van de cursus besluit te stoppen met de cursus (met uitzondering van regel #2.6).
6.5 Rente verkregen over het bedrag dat wordt bijgeschreven op een Dutch First bankrekening is het eigendom van Dutch First.

7 Visum e.d.

7.1 Het is aan de inschrijver de mogelijkheden en eisen omtrent visa, verblijfsvergunning en het Nederlands burgerschap zelf te onderzoeken. Dit kan gedaan worden via de locale Nederlandse ambassade/consulaat or via de Integratie- en Naturalizatiedienst (IND) van de Nederlandse overheid: www.ind.nl. Dutch First biedt geen informatie hierover aan, wij bieden enkel informatie over onze school en cursussen.
7.2 Dutch First biedt nooit een garantie van tevoren dat een student een visum of verblijfsvergunning zal ontvangen; de school is dus niet aansprakelijk in het geval van een afgewezen of verlopen visum of verblijfsvergunning.
7.3 Inschrijvers die een officiele toelatingsbrief van Dutch First willen ontvangen om een visum/vergunning aan te vragen zijn verplicht de volledige cursuskosten te betalen (bijkomende bank/service kosten NIET inbegrepen) voordat een dergelijk document kan worden aangemaakt en verzonden. Deze regel gaat voor regel 6.3 en 6.4 omtrent cursus afmelding en overstap en kosten gelinkt aan het overstappen of afmelden voor een cursus.
Inschrijvers die een officiele toelatingsbrief van de school willen ontvangen hebben de volgende twee opties:
7.3.1 Indien u zich aanmeldt en betaald voor een cursus van minder dan 96 lesuren is de cursus niet terug betaalbaar. Kies uw cursus zorgvuldig.
7.3.2 Indien u zich registreert voor een van onze full package cursussen (96 lesuren), dan geldt uw betaling als “open betaling”. Deze is 12 maanden lang geldig. Als u niet met de cursus waar u zich voor heeft aangemeld mee kunt doen, dan heeft u het recht deze te annuleren 8 of meer dagen voor de startdatum van de cursus zonder annuleringskosten. U kunt in dit geval de cursus een anderekeer volgen zonder overstapkosten. Als u ervoor kiest het niveau met duurdere cursussen (bv. A1 en dan A2 apart) te volgen, dan zal het verschil in rekening worden gebracht. Uw betaling bevat 35% annuleringskosten waarvan terugbetaling niet mogelijk is. U zult 65% van de cursuskosten terug krijgen alleen als uw visumaanvraag is afgewezen. In dit geval dient u de brief van de IND ter bevestiging van de afwijzing van de visumaanvraag mee te sturen.
6.4 De volgende regel omtrent afmelding voor een cursus geldt voor inschrijvers die een visum hebben aangevraagd: registranten die een visum nodig hebben, die tot een cursus zijn toegelaten en die reeds een toelatingsbrief hebben ontvangen kunnen hun aanmelding alleen annuleren in het geval dat hun visumaanvraag is afgewezen. Geen andere afmeldingen worden geaccepteerd.

8 Klachtenreglement en beleid

8.0. Dutch First klachtenreglement. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend door middel van een e-mail te sturen naar [email protected]. Om klachten in behandeling te kunnen nemen en deze goed te kunnen verwerken, moet de klacht de volgende onderdelen bevatten:
•            Naam en contactgegevens
•            Een beschrijving van de klacht
•            Een voorgestelde oplossing

8.1. Definitie van een ‘klacht’. Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid over een of meerdere aspect(en) van Dutch First en de aangeboden diensten.

8.2. Het doel van het klachtenreglement is om:

 • Te voorzien in een eerlijk en duidelijk klachtenbeleid.
 • Te informeren hoe een klacht bij Dutch First ingediend kan worden.
 • Ervoor te zorgen dat alle medewerkers van Dutch First weten wat te doen wanneer zij te maken krijgen met een klacht.
 • Ervoor te zorgen dat alle klachten eerlijk en op tijd worden onderzocht.
 • Ervoor te zorgen dat klachten, indien mogelijk, worden opgelost en dat de relatie met de klant wordt hersteld.
 • Het beleid van Dutch First te verbeteren.

8.3.1 Kennisgeving klachtenreglement klanten. Klanten worden geïnformeerd over het klachtenreglement via de voorwaarden op de website van Dutch First. Bij aanmelding voor een cursus gaan klanten akkoord met deze voorwaarden. Het klachtenreglement kan ook via e-mail worden opgevraagd. Bij ontvangst van een klacht wordt de klant gewezen op het klachtenreglement.

8.3.2. Kennisgeving klachtenreglement werknemers. Werknemer maakt zich bekend met de klachtenprocedure en het privacyreglement van de organisatie middels de bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

8.4. Anonieme klacht. Een anonieme klacht kan worden ingediend via ons anonieme online feedback formulier: http://www.dutchfirst.nl/en/survey. Op een anonieme klacht kan geen feedback worden gegeven, omdat medewerkers in dit geval geen toegang hebben tot contactgegevens. Elke klacht wordt echter serieus genomen en zal dan ook intern worden verwerkt.

8.5. Afhandeling. Na ontvangst van de klacht door Dutch First wordt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging gestuurd. Binnen 4 weken wordt de klacht in behandeling genomen door een werknemer die niet direct betrokken is bij het geschil en kan een inhoudelijke reactie op een klacht worden verwacht. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, zal daar binnen vier weken bericht over worden ontvangen. De maximale afhandelingstermijn van de klacht bedraagt 6 weken. Alle personen die een klacht indienen zullen met respect worden behandeld. Indien mogelijk worden klachten opgelost door overeenstemming te bereiken tussen de klant en Dutch First.

8.6. Escalatie van onopgeloste klachten. Indien de klacht niet in overleg kan worden opgelost, zal Dutch First de klant informeren waar zij extern verdere stappen kunnen ondernemen. Indien er geen oplossing gevonden wordt kan het geschil aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Voor cursisten met een DUO lening kan de onopgeloste klacht worden voorgelegd aan het College van Arbitrage van Blik op Werk.

8.7. Vertrouwelijkheid. Alle klachten en (eventuele persoonlijke) informatie zullen zorgvuldig worden behandeld, waarbij alleen relevante personen worden betrokken. Relevante data beschermingsregels worden aangehouden (zie het Dutch First Privacyreglement). Om een anonieme klacht in te dienen, zie #8.4.
* Laatste update 16.02.2024

Login